Polly-O Shredded Cheese, Whole Milk, Mozzarella, Low-Moisture 8 oz

Italian. Premium taste. 1899. Natural cheese.